Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

14 KIRJALLISUUTTA

Opinnäytetyön tekemisestä sekä tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista on olemassa runsaasti lähdekirjallisuutta. Alla mainittujen lisäksi muuta lähdekirjallisuutta voi hakea Centria-Finnasta.

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo: WSOY.

Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 2005. Toim. Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. Tampere: Vastapaino.

Hakala, J. T. 2022. Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J. T. 1998. Opinnäyte luovasti. Kehittämis- ja tutkimustyönopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Heinisuo, R. 1997. Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2018. Tutki ja kirjoita. 22., uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2018. Tutki ja kirjoita.  22. painos. Helsinki: Tammi.

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1997. Toim. Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Porvoo: WSOY.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Järvinen, P. & Järvinen, A. 2011. Tutkimustyön metodeista. 4. uudistettu painos.Tampere: Opinpaja.

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.

Kniivilä, S. k., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. [Helsinki]: Gaudeamus.

Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2022. Kirjoita itsesi asiantuntijaksi: Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Helsinki: Art House.

Kuula, A. 1999. Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

Kuusela, P. 2005. Realistinen toimintatutkimus. Toimintatutkimus, työorganisaatiot ja realismi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus.

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, J. 2002. Tilastollisen kuvauksen perusteet. Helsinki: International Methelp.

Mäkinen, O. 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, L. 2004. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. 2007. Toim. Viinamäki, L. & Saari, E. Helsinki: Tammi.

SAGE Handbook of Qualitive Research. 2011. Toim. Kenzin, N. K. & Lincoln, Y. S. Los Angeles: Sage.

Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. 1999. Toim. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R. & Moilanen, P. Jyväskylä: Atena.

Silverman, D. 2010. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.

Suomen kustannusyhdistys. 2018. Sähkökirjoihin viittaaminen. Saatavissa: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/125862/Suomen%20kustannusyhdistyksen%20ohje%20sa%CC%88hko%CC%88kirjojen%20viittauska%CC%88yta%CC%88nno%CC%88ista%CC%88.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Viitattu 13.11.2018.

Tuomi, J. 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkimuksen maailmaan. Porvoo: WSOY.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä.

Vilkka, H. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä: Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 5. uudistettu painos. Tampere: Tampereen yliopisto.

Zemach, D. E. & Rummies’, L. A. 2005. Academic Writing from Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan.

Tutkimuskirjallisuutta Centria-kirjastossa

Loading ...