Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

12 KIRJALLISUUTTA

Opinnäytetyön tekemisestä sekä tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista on olemassa runsaasti lähdekirjallisuutta. 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo: WSOY.

Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 2005. Toim. Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. Tampere: Vastapaino.

Hakala, J. T. 2022. Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J. T. 1998. Opinnäyte luovasti. Kehittämis- ja tutkimustyönopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Heinisuo, R. 1997. Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2018. Tutki ja kirjoita. 22., uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2018. Tutki ja kirjoita.  22. painos. Helsinki: Tammi.

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1997. Toim. Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Porvoo: WSOY.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. 2015. Toim. Aaltola, J. & Valli, R. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Järvinen, P. & Järvinen, A. 2011. Tutkimustyön metodeista. 4. uudistettu painos.Tampere: Opinpaja.

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.

Kniivilä, S. k., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. [Helsinki]: Gaudeamus.

Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2022. Kirjoita itsesi asiantuntijaksi: Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Helsinki: Art House.

Kuula, A. 1999. Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

Kuusela, P. 2005. Realistinen toimintatutkimus. Toimintatutkimus, työorganisaatiot ja realismi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus.

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, J. 2002. Tilastollisen kuvauksen perusteet. Helsinki: International Methelp.

Mäkinen, O. 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, L. 2004. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. 2007. Toim. Viinamäki, L. & Saari, E. Helsinki: Tammi.

SAGE Handbook of Qualitive Research. 2011. Toim. Kenzin, N. K. & Lincoln, Y. S. Los Angeles: Sage.

Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. 1999. Toim. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R. & Moilanen, P. Jyväskylä: Atena.

Silverman, D. 2010. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.

Suomen kustannusyhdistys. 2018. Sähkökirjoihin viittaaminen. Saatavissa: https://kustantajat.fi/sivut/1485/sahkokirjojen-viitausohje. Viitattu 13.11.2018.

Tuomi, J. 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkimuksen maailmaan. Porvoo: WSOY.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä.

Vilkka, H. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä: Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 5. uudistettu painos. Tampere: Tampereen yliopisto.

Zemach, D. E. & Rummies’, L. A. 2005. Academic Writing from Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan.

Tutkimuskirjallisuutta Centria-kirjastossa

Loading ...

E-aineistot

Kun työskentelet Centrian verkon ulkopuolella (koti- tai vierasverkko), klikkaa alla olevasta listasta haluamaasi palvelua. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla Haka-järjestelmän kautta.

Kun työskentelet Centrian verkossa (Centria.local-lähiverkko tai Eduroam-wlan), pääset suoraan palveluun muutamaa poikkeusta lukuunottamatta klikkaamalla haluamaasi linkkiä alla olevasta listasta. Poikkeukset mainittu ko. aineiston yhteydessä.

 

Abi Inform Taloustieteen aineisto, sisältää e-lehtiä, tutkimuksia ja raportteja. Ohjeita

Academic Search Complete Monialainen kansainvälinen e-lehtien hakupalvelu. Ohjevideo

Alma Talent ammattilaismediat (ent. Summa) Alma Talentin julkaisemien lehtien verkkopalvelu. Voit tehdä itsellesi tilin ja muokata sisältöä tarpeittesi mukaan.

Alma Talent Arkisto sisältää seuraavien Alma Median julkaisemien lehtien juttuarkistot: Iltalehti, Kauppalehti, Arvoasunto, Arvopaperi, Energia, Fakta, Markkinointi & Mainonta (- 2020), Mediuutiset, Metallitekniikka, Mikrobitti, MikroPC, Platinum, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tekniikan Historia (- 2020), Tekninen Uratie ja Tietoviikko/Tivi. Ohjeita

Alma Talent Bisneskirjasto Kotimaista bisneskirjallisuutta verkkokirjoina.

Alma Talent Verkkokirjahylly Kirjoja esimiestyön, taloushallinnon, yksityisoikeuden ja julkisoikeuden aloilta verkossa luettavana. Nyt myös Alma Talent Fokus -palvelu on siirtynyt Alma Talent Verkkokirjahylly -palvelun osaksi. Entisen Fokuksen teokset löytyvät nyt Verkkokirjahyllyn Päivittyvät hakuteokset -hyllystä. Ohjeita

Ammattikirjasto Kauppakamarin ammattikirjat verkkoversioina.

Bioenergia Bioenergia-lehti esittelee alan ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. 

Centria-Finna Centria-ammattikorkeakoulun kirjaston aineistoluettelo.

Cinahl Kansainvälinen hoitotieteen ja hoitotyön e-lehtien hakupalvelu. Ohjeita

DOAB Vapaasti verkossa käytettävien akateemisten ja vertaisarvioitujen e-kirjojen hakupalvelu. Ohjeita

DOAJ Vapaasti verkossa käytettävien kansainvälisten lehtien hakupalvelu. Ohjeita

Ebook Central Monialainen kansainvälinen e-kirjapalvelu. Ohjeita | Ohjevideo

Edilex Ajantasaisten säädöstietokantojen lisäksi sisältää juridiseen uutispalvelun, lakikirjaston sähköiset kirjat, artikkelit, lehdet ja sanakirjan. Ohjeita

Ellibs Kotimaisia e-kirjoja eri aloilta. Osa kirjoista vaatii lukuohjelman asennuksen omalle työasemalle. Osan kirjoista voi lukea selaimessa. Palvelussa on myös äänikirjoja. Vaatii Haka-kirjautumisen myös Centrian verkosta! Ohjeita

Emerald Kansainvälisiä e-lehtiä, -kirjoja ja tutkimuksia pääasiassa taloustieteiden ja tekniikan aloilta. Ohjevideoita

Epress Sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa kotimaisten paikallis- ja maakuntalehtien näköisversiot luettavaksi heti niiden ilmestyttyä. Palvelu toimii vain Centrian verkossa.

Finna.fi Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden tarjonta samalla haulla.

ForestBioFacts (ent. Papermaking Science and Technology) Puuteollisuuden aineistoon keskittyvä palvelu. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen kerran Centria-sähköpostiosoitteella.

Human Anatomy Atlas Interaktiivinen 3D-anatomiatietokanta. Ohjevideo

IEL Online Kansainvälinen sähköalan ja tietotekniikan alan e-lehtipalvelu, sisältäen myös konferenssijulkaisuja ja standardeja. Ohjeita

Journal.fi Suomalaiset tiedelehdet verkossa.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit sisältää laadunvalvontaa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja koskevia standardeja ja muita ohjeita.

Kauppalehti Online Kauppalehden uutisarkisto ja osiossa "Päivän lehdet" Kauppalehti, Optio ja Fakta näköisversioina. Lisäksi mm. markkinauutiset, pörssitiedot ja yrityshaku.

Knowpap Kotimainen paperiteollisuuteen keskittyvä aineisto.

Knowpulp Kotimainen selluteollisuuteen keskittyvä aineisto.

Medline kattaa noin 5600 kansainvälistä lääketieteen ja sen lähialojen (hoitotiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede) lehteä ja se sisältää kymmenien miljoonien artikkelien tiedot. Medline sisältää artikkeleiden perustiedot ja tiivistelmät. Suurimmassa osasta artikkeleita on myös linkki artikkelin nettiversioon.

Medic Medic on kotimainen terveystieteen alan viitetietokanta. Mediciin tallennetaan tietoa noin 80 terveystieteellisestä julkaisusta. Sisältää mm. Hoitotiede-lehden viitetiedot. Ohjeita

Melinda Korkeakoulu- ja yliopistokirjastojen yhteisluettelo. Sisältää myös Centria-kirjaston painettujen kirjojen ja lehtien kokoelman viitetiedot. Ohjeita

MOT Kielipalvelu Monikielinen sanakirjapalvelu. Myös erikoisalojen sanastoja. Käyttääksesi palvelua Centrian verkon ulkopuolelta, hanki pääsy siihen ensin tästä linkistä. Ohjevideo

PSK Standardit Standardeja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin.

PubMed on vapaasti verkossa käytettävä terveystieteiden viitetietokanta. Ohjeita

SAGE Journals Sisältää yli 600 kokotekstilehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä. Ohjeita

Science Direct Sisältää noin 2000 elektronista lehteä pääasiassa luonnontieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden alalta vuodesta 1995 lähtien. Ohjeita

SFS Online Suomen Standardisoimisliiton julkaisemien standardien kokoelma. Opiskelijoiden tunnuksilla kirjautuessa standardien avaamiseen tarvitaan FileOpen -liitännäinen, jonka voi asentaa koneelle. Vaatii Haka-kirjautumisen myös Centrian verkosta! Ohjeita

Sähköinfo Severi Sähköalan säädökset, lomakkeet, ST-kortit. Ohjeita

Terveysportti Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palvelu, jonka kautta ovat käytettävissä mm. Lääkärin ja Sairaanhoitajan tietokannat, lääketietokanta, e-kirjoja ja e-lehtiä. Ohjevideoita

Tutkiva Hoitotyö Hoitotieteellinen aikakauslehti.

VLeBooks Monialainen e-kirjapalvelu. Ohjevideot: Video 1: E-kirjan lukeminen selaimessa, Video 2: E-kirjan lataaminen koneelle

Vuosikertomukset.net Suomalaisten pörssiyhtiöiden vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset.