Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Johdanto

Johdanto on kirjoittajan omaa johdattelua opinnäytetyön sisältöön. Johdannossa esitetään työn tausta sekä tavoitteet, rajataan tutkittava alue, muotoillaan työn tutkimusongelmat tai esitetään kehittämistehtävät sekä esitellään työn sisältö pääpiirteissään. Johdannossa opinnäytetyön tekijä kertoo tavoitteensa ja pyrkimyksensä. Tutkimuskysymykset kirjoittaja voi esittää kysymysten muodossa.

Johdannossa esitellään työssä käytettyä, merkittävintä lähdekirjallisuutta ja selvitetään tiivistetysti tutkielman keskeiset käsitteet. Noin viidenkymmenen sivun mittaisen opinnäytetyön johdanto on pituudeltaan 1,5–3 sivua. Johdannossa ei käytetä alaotsikoita.

Johdannon ensimmäinen versio kirjoitetaan usein tutkimussuunnitelman teon yhteydessä, mutta tavallisesti sen viimeinen ja lopullinen versio kirjoitetaan, kun opinnäytetyö on valmis.