Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

YAMK opinnäytetyö

Tavoitteet
 

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Yleiset määräykset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen ja opinnäytetyön tavoitteista on annettu valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003, 7 a § (16.6.2005/423) ja 10 § (16.6.2005/423).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle

1) työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten,
2) syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn,
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen,
4) työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä
5) kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teoriaa soveltamalla sitä käytäntöön. Syventävät ammattiopinnot kehittävät myös opiskelijan analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen, tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö osoittaa valmiuden itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

 

Luonne
 

Opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen. Tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä alueen työelämän että sitä laajempiin kehittämisen tarpeisiin. Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tuottaa tieteidenvälisiltä rajapinnoilta uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. Opiskelijan osaamisen syveneminen ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa käynnistyy opinnäytetyöprosessissa opintojen alusta lähtien.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö toteutetaan tutkivalla ja kehittävällä työskentelyotteella. Opinnäytetöitä voi luonnehtia tutkimuksellisiksi kehittämishankkeiksi.

Ylempien amk-tutkintojen opinnäytetöissä tuotettu tieto voidaan jäsentää seuraavien tasojen kautta:

  • Kuvaustaso (knowledge in practice = tietäminen käytännössä), jossa olennaista on kehittämistehtävän tarkoituksen, tehtävän ja prosessin kuvaus.
  • Selitystaso (knowledge of practice = tietoa käytännöstä), jossa teoreettiseen tietoon, menetelmien hallintaan ja tarkkaan dokumentaatioon pohjautuva analyysi on keskeisellä sijalla.
  • Kehittämistaso (knowledge for practice = tietoa käytäntöä varten), jossa olennaista on työn/työyhteisön kehittäminen, uuden tiedon luominen ja alan kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä yhdistyvät nämä kaikki tasot. Toisin sanoen pelkkä kehittämistehtävän kuvaus ei riitä. Olennaista on ennemminkin kehittämistoiminta ja sen teoreettisten lähtökohtien analysointi sekä kehittämistehtävän arviointi, mikä toteutetaan selkeän dokumentaation ja prosessin raportoinnin kautta.