Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Essee kypsyysnäytteenä

AMK-tutkinnossa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteenä esseen tai sisäisen tiedotteen. Opiskelijan tulee sopia kypsyysnäytteen tekstilajista kypsyysnäytteeseen ilmoittautuessaan. Jos opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteenä esseen, opinnäytetyön ohjaaja antaa opiskelijalle tenttitilaisuudessa muutaman (2–4) juuri tämän opinnäytetyöhön liittyvän aiheen, joista opiskelija valitsee yhden. Teksti otsikoidaan ja sisällön tulee vastata otsikkoa. Otsikko voi olla esimerkiksi jokin näkökulma tutkittavaan aiheeseen tai opinnäytetyön yhden osa-alueen lähempi tarkastelu.

Essee on asiatyylinen ja itsenäinen teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että esseen lukija on tutustunut hänen opinnäytetyöhönsä. Tyyliltään essee on kriittinen, analysoiva ja pohdiskeleva kirjoitelma, joka alkaa asiaan vievällä johdannolla eli aloituskappaleella ja päättyy yhteenvetoon eli lopetuskappaleeseen. Sujuvan esseen sisältö on jäsennelty, ja teksti etenee loogisesti. Esseessä ei käytetä väliotsikoita. Kappalejako merkitään jättämällä tyhjä rivi kappaleiden väliin.

Pituussuositus on sidoksissa tekstilajiin; essee on vähintään 400 sanaa pitkä teksti. Essee kirjoitetaan tietokoneella tai käsin.