Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Kypsyysnäyte YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003) 10. §:n mukaan ”ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa”. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8. §:n 1. momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteenä mediatiedotteen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan opinnäytetyön arviointiin jättämisen jälkeen. Tiedotteen tulee olla yleiskielinen, kiinnostavasti kirjoitettu ja tyyliltään asiallinen.

Tiedotteen lukijaksi ajatellaan toimittaja. Tiedote vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka. Tiedotteen tulee olla lyhyt; tekstin suositeltava pituus on yksi sivu. Tiedotteessa tärkein asia sijoitetaan tekstin alkuun ja täydentävät tiedot loppuun. Tiedotteen pääasiat löytyvät otsikosta ja ingressistä. Otsikossa asian ydin tuodaan tiivistetysti ja kiinnostavasti esille. Otsikkoa seuraa ingressi, joka on ensimmäinen otsikkoa täydentävä, keskeisen sisällön esittelevä kappale. Tiedotteen varsinaiset kappaleet täydentävät, perustelevat ja havainnollistavat kerrottavan asian. Tiedote päättyy Lisätietoja-kohtaan, jossa tuodaan esille, kuka antaa lisätietoja aiheesta. Mediatiedotteen laatimisesta tarkemmat ohjeet tämän sivun alareunassa.

Opiskelija voi käyttää tiedotettaan sen hyväksymisen jälkeen omiin tarkoituksiinsa, ja Centria-ammattikorkeakoulu voi käyttää sitä mediatiedotteena.

Kypsyysnäyte laaditaan mediatiedotepohjaan.

Jollei kypsyysnäyte ole mahdollista tehdä EXAM-järjestelmän avulla, voidaan kypsyysnäyte tehdä valvottuna verkkotilanteessa.

Kypsyysnäytteeseen voidaan liittää suullinen osio.

 

Mediatiedote opinnäytetyöstä tiivistää työn tärkeimmät tulokset 
 

Tiedote on yleistajuinen ja kiinnostava uutinen opinnäytetyöstä. Mediatiedotetta laatiessaan opiskelija pohtii opinnäytetyönsä merkitystä, tuo esiin omaa ammattitaitoaan ja pyrkii herättämään lukijansa mielenkiinnon.  Tiedote kohdennetaan medialle, joka voi antaa näkyvyyttä opinnäytetyölle ja uutisoida siinä aikaansaatuja tuloksia työelämälle ja laajalle yleisölle.
 

Tiedotteen rakenne: tärkein ensin 

Opinnäytetyötäsi koskevassa tiedotteessa on uutisen rakenne, jossa tärkein asia otetaan esille ensin. Vastaa tiedotteessa kysymyksiin: 

•    Kuka teki? Mitä? Missä? 
•    Mitkä olivat keskeiset tulokset? 
•    Kenelle työ tehtiin?  
•    Mikä oli työn tausta? 
•    Mikä oli toteutustapa? 
•    Miten työtä voi hyödyntää? 
•    Mistä saa lisätietoja? 


Otsikko 

Ilmaise otsikossa tekstin pääasia lyhyesti ja ytimekkäästi. Opinnäytetyösi merkittävin tulos, löydös tai aikaansaannos kannattaa nostaa jo otsikkoon. Otsikko kertoo, mitä olet tehnyt ja saa lukijan kiinnostumaan.

 

Ingressi  

Tiedotteesi tärkein ja painavin asia tiivistyy ingressissä otsikkoa täydentäen.  Ingressi eli kärki on muutaman virkkeen mittainen aloituskappale, joka houkuttelee lukemaan tekstin kokonaan. 

Opinnäytetyötä koskevassa mediatiedotteessa ingressi käsittelee yleensä työn tavoitetta, keskeisintä tulosta sekä työstä saatavaa hyötyä. Kun tiedotteesi vastaanottaja on lukenut ingressin, hän jo ymmärtää, mistä opinnäytetyössä on kyse. 


Varsinainen teksti

Varsinainen teksti eli leipäteksti tuo esiin tarkemmin opinnäytetyössä selvitetyn tai kehitetyn asian yksityiskohtia ja taustoja. Tiedote ei ole tiivistelmä opinnäytetyöstä, eikä koko työtä ole tarpeen esitellä tekstissä.  

Esitä tiiviisti opinnäytetyön merkittävimmät tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Kerro, mihin, keneen ja miten opinnäytetyösi tulos vaikuttaa tai mihin sitä käytetään? Mikä oli työn tavoite ja miten se saavutettiin? Miksi kyseinen aihe on merkittävä juuri nyt? Opinnäytetyön toteutustapa ja menetelmä kiinnostavat mediaa vähemmän, ja niitä käsitellään yleensä tiedotteen lopussa. 

Jäsennä tiedotetta tarvittaessa väliotsikoilla. Ne parantavat silmäiltävyyttä ja pitävät yllä lukijan kiinnostusta. Muista kappalejako.

 

Kieli 

Tekstin on oltava selkeää, ymmärrettävää ja havainnollista asiatyyliä sekä normienmukaista suomen kieltä. Tekstin sävy on toteava ja uutismainen.  Käytä lyhyehköjä virkkeitä ja kappaleita, ja selitä vaikeat ammattitermit ja käsitteet.

Yksi asiakokonaisuus sisällytetään yhteen kappaleeseen. Tekstin laajuus on 3000 merkkiä (1–2 sivua välilyönteineen). 


Lisätiedot
 

Lisää loppuun yhteystietosi, joiden perusteella opinnäytetyöstä saa haluttaessa lisätietoja. Merkitse ne seuraavasti: 

Lisätietoja 
Etunimi Sukunimi 
YAMK-koulutuksen nimi
puhelinnumero  
s-postiosoite. 
Opinnäytetyön saatavuusosoite URN-osoitteena (ns. pysyvä osoite).  
 

Lähdekirjallisuutta 
 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15. – 16. painos. Helsinki: Tammi. 
Kortetjärvi-Nurmi, S.& Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Helsinki: Edita. 
Kotimaisten kielten keskus. Kielitoimiston ohjepankki. Saatavilla: https://kielitoimistonohjepankki.fi/