Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Opinnäytetyösuunnitelma

Opinnäytetyöstä laaditaan Opinnäytetyön Word-mallipohjalle opinnäytetyösuunnitelma. Seuraavassa on yleinen ohjeistus suunnitelmasta, jonka sisältö ja ohjeistus voivat poiketa eri koulutusaloilla.

 • Sisällys
  • opinnäytetyön raportin alustava sisällys
 • Johdanto
  • Perustellaan aiheen valinta: ajankohtaisuus, sen kytkeytyminen laajempaan yhteyteen tekijän omat motiivit
  • Esitellään opinnäytetyön fokuksena oleva kehittämistehtävä ja kehittämistehtävän yhteys koulutusalaan sekä työelämän kehittämiseen
  • Esitellään työelämäyhteys ja yhteistyötahot
  • Esitellään työssä käytettävät keskeiset käsitteet
 • Tavoitteet ja rajaus
  • Esitellään mahdollisimman täsmällisesti työn tavoitteet ja rajaus.
  • Kysymyksenasettelu ja tiedonhankintamenetelmät: esitetään kysymykset, jotka ratkaisemalla halutaan saada kehittämistehtävään vastaus
  • Kuvataan aineiston keruu ja analyysimenetelmät ja yhteys kehittämiseen
 • Koulutusalan ja kehittämistehtävän kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys)
  • Esitetään tietoperusta (ts. teoreettinen viitekehys), jossa kuvataan ja tarkastellaan aiemmista aihetta käsittelevistä tai sivuavista tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta, sekä
  • suhteutetaan teoreettinen aines omaan aiheeseen.
 • Tavoiteltavat tulokset
  • Esitetään tavoiteltavat tulokset ja niiden raportointi

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa työn ohjaavalla opettajalla. Eri koulutuksissa voi olla erilaisia tarpeita ja vaatimuksia opinnäytetyösuunnitelman suhteen ja on muistettava, että valittu aihe voi vaikuttaa myös suunnitelmaan ja sen rakenteeseen.