Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

ESIPUHE

ESIPUHE

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana opiskelijan siirtyessä ammattikorkeakoulusta työelämään.
Näissä ohjeissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöohjeistuksen yleislinjauksia, jotka laadittiin vuosina 2005–2006 valtakunnallisissa työryhmissä. Ohje luotiin sovellettavaksi kaikissa Centria-ammattikorkeakoulun koulutuksissa, mutta jokaisella alalla löytyy omia käytänteitä, jotka käydään tarkemmin läpi koulutusten omissa opinnäytetyötä valmistelevilla opintojaksoilla. 

Tässä oppaassa on tarkennettu ja päivitetty aiemmin tehtyjä ohjeita. Siihen on lisätty esimerkkejä ja suurimmat muutokset entiseen ohjeeseen liittyvät opinnäytetyön rakenteen malleihin, arviointiin sekä lähteiden merkitsemistavassa ottaa käyttöön Harvardin malli. Viimeksi mainittua helpottaa viitteidenhallintajärjetelmä Mendeleyn käyttö. Myös Centrian opinnäytetyön word-mallipohja on uudistettu. Oppaaseen on lisätty osio eettisiä ohjeita, jotka on hyvä ottaa huomioon opinnäytetyötä tehdessä. 

Tämän ohjeen kokoamiseen ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt Centria-ammattikorkeakoulusta: Hanna-Riina Aho, Staffan Borg, Annukka Kukkola, Jennie Elfving, Annika Mylläri, Vesa Nuorva, Marko Ovaskainen, Timo Taari, Päivi Toikkanen ja Tuija Tolonen-Kytölä. Ohjeen englanninkielisestä käännöksestä vastasi Karin Kallis. Wihiohjeet on käännätetty Lingsoft Kielipalvelussa.

Työryhmän puolesta

Jennie Elfving

Opinnäytetyön tekemiseen liittyvät ohjeet ja lainsäädäntö

- Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK 2012 -ohje)
- Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset ohjeet
- Tieteenala- ja ammattialakohtaiset eettiset normistot
- Avoin tiede ja tutkimus (Avoin tiede)
Lainsäädäntö:
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus
- Tietosuojalaki (1050/2018)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)