Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tutkimuksellinen kehittämistyö YAMK

Tutkimuksellisella kehittämisellä pyritään ratkaisemaan käytännöstä nousseita ongelmia tai uudistamaan käytäntöjä sekä usein myös luomaan uutta tietoa työelämän käytännöistä. Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä siten, että kehittäminen etenee järjestelmällisesti, analyyttisesti ja kriittisesti. Tutkimuksellisuus tarkoittaa myös sitä, että työssä tehdyt ratkaisut  ja tuotettu tieto rakentuvat olemassa olevan tiedon päälle. Teoria ja käytäntö käyvät vuoropuhelua keskenään.  Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistapoja edustavat mm. toimintatutkimus ja konstruktiivinen tutkimus. (Ojansalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 18 -21.)

Tutkimuksellisen kehittämistyön rakenne riippuu lähestymistavasta. Tutkimuksellisen kehittämistyö voi edetä esimerkiksi seuraavasti:

  1. JOHDANTO
  2. TIETOPERUSTA
  3. KEHITTÄMISPROSESSI (tutkimusosioineen)
  4. KEHITTÄMISPROSESSIN JA LOPPUTULOSTEN/TUOTOKSEN ARVIOINTI
  5. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 

Lähde
 

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. – 4. painos. Helsinki. Sanoma Pro Oy.