Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Asian käsittely ja tulokset

Opinnäytetyön tuloksia tarkastellaan tutkimusongelman ja käytetyn tietoperustan sekä menetelmien pohjalta. Tarpeen mukaan tuloksia voidaan havainnollistaa kuvioin ja/tai taulukoin. Kuvat, kuviot ja taulukot täytyy aina avata tekstissä myös kirjallisesti niin, että keskeiset tulokset ja johtopäätökset tulevat ymmärrettäviksi lukijalle.