Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

5. YLEISIÄ MUOTOSEIKKOJA

Seuraavassa osiossa käsitellään tekstin muodollisia asetuksia. Lisäksi esitetään ohjeita lukujen otsikointia sekä kuvioiden, taulukoiden ja kuvien merkintää varten. Kun käytät valmista opinnäytetyön mallipohjaa, niin kaikki nämä asetukset ovat valmiina.
 
Opinnäytetyöpohja on tehty saavutettavaksi dokumentiksi. Oman opinnäytetyösi tulee tehdä saavutettavaksi ja siksi sinun pitää se tarkistaa, kun se on muuten valmis. Ohjeet opinnäytetyönsaavuttavuudesta löytyvät täältä Theseuksen opinnäytetyön saavutettavuusohjeet -sivulta.  
 

Kirjasintyyppi

Kirjasintyyppeinä käytetään joko kirjasimia Times New Roman 12 pt, Arial 12 pt tai Palatino 12 pt.

Riviväli

Tekstin riviväli on 1,5. Rivivälillä 1 kirjoitetaan nimiölehti, tiivistelmä, abstract, mahdollinen esipuhe, sisällys- ja lähdeluettelo sekä pidemmät suorat lainaukset tekstissä.

Sivunumerot

Sivunumero merkitään sivun yläreunaan oikealle. Sivunumerointi alkaa numerolla yksi johdantosivulta ja jatkuu lähdeluettelon loppuun saakka.

Marginaalit

Sivun ylä- ja alareunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali. Vasempaan reunaan jätetään 2 cm:n marginaali ja oikealle 1,5 cm. Tekstissä käytetään tavutusta. Vasen reuna tasataan. Lähdeluetteloon tulee vasemman reunan tasaus.

Kappalejako

Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Kappaleiden pituutta on hyvä vaihdella. Suositeltava kappalepituus on 8–12 riviä. Otsikon jälkeen sivun alareunaan kirjoitetaan vähintään kaksi riviä. Kappaleen jatkuessa seuraavalle sivulle pitää sinne kirjoittaa vähintään kaksi riviä. Kappaleiden välistyksen on oltava nolla.

Kun käytät valmista opinnäytetyön mallipohjaa, niin kaikki nämä asetukset ovat valmiina.

Otsikon pitää olla lyhyt, tarkka ja sisältöä kuvaava. Pääluvut aloitetaan aina omalta sivultaan. Jokaiseen lukuun on kirjoitettava tekstiä, ja sekä pääluvun että alaluvun alla on oltava tekstiä. Otsikon numeroinnissa viimeisen numeron jälkeen jätetään yksi välilyönti eikä pistettä käytetä. Otsikot merkitään siten, että pääotsikon jälkeen tulee kaksi tyhjää riviä, alaotsikon jälkeen yksi tyhjä rivi. Jokaisen luvun loppuun jätetään kaksi tyhjää riviä.

Pääotsikot kirjoitetaan suuraakkosin, sitä alemman tasoiset otsikot pienaakkosin. Kaikki otsikot lihavoidaan ja käytetään samaa kokoa 12 pt. On huomattava, että jos luvun jakaa alaluvuiksi (esimerkiksi luvun 5 alla on luku 5.1), saman pääluvun alla tulee olla vähintään myös alaluku 5.2. Numeroimattomia otsikoita tulee välttää.

Kun käytät valmista opinnäytetyön mallipohjaa, niin kaikki nämä asetukset ovat valmiina.

Kuviot, taulukot ja kuvat numeroidaan omana numerosarjanaan. Sana TAULUKKO kirjoitetaan taulukon yläpuolelle suuraakkosin. Sen jälkeen merkitään taulukon numero ja piste. Pisteen jälkeen tulee taulukon otsikko, jonka jälkeen ei tule pistettä. Sen sijaan sana KUVIO tai KUVA tulee alapuolelle suuraakkosin, jonka jälkeen merkitään piste ja kuvan tai kuvion otsikko. Kuvion, taulukon, kuvan ja kuvatekstin väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Nuottiesimerkkejä käsitellään kuten kuvioita ja kuvia, ja niihin viitataan sanalla NUOTTIESIMERKKI (Esim. NUOTTIESIMERKKI 1).
 
Sekä kuvioon, taulukkoon että kuvaan on viitattava tekstissä niiden numerolla. Mikäli pohjana käytetään lainattua kuviota, taulukkoa tai kuvaa, ne on muokattava opinnäytetyöhön itse, sillä alkuperäistä kuviota, taulukkoa tai kuvaa voi tekijänoikeuslain mukaisesti käyttää vain, jos siihen on lupa julkaisijalta. Kuvion tai kuvan otsikon jälkeen tulee lähdeviite, johon muokatussa kuviossa, kuvassa ja taulukossa sisällytetään sana ”mukaillen”. Lähdeviite lisätään normaalisti kuvion, taulukon tai kuvan nimen jälkeen. Viitteen sisälle ei tule pistettä.
 
Taulukon otsikkorivi muotoillaan taulukkotyökalulla otsikkoriviksi.
 
Seuraavassa esitetään mallit kuviosta, taulukosta ja kuvasta:
 
KUVIO 1. Yrityksen kilpailuetua tuottavat menestystekijät (mukaillen Anttila & Iltanen 2001, 27)

Mikäli taulukko jatkuu seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun oikeaan alareunaan sulkeisiin (jatkuu). Seuraavalle sivulle kirjoitetaan vasemmalle ylös taulukon numero ja sulkeisiin sama sana kuin edelliselle sivulle, esim. TAULUKKO 16. (jatkuu).

Kuvioon ja taulukkoon viitataan tekstissä niin, että sana KUVIO tai TAULUKKO kirjoitetaan suuraakkosin ja se merkitään sulkeisiin. Esimerkki 1: Vastaajia oli 37 (TAULUKKO 1). Esimerkki 2: Vastaajia oli 37. Heistä 7 oli miehiä. (TAULUKKO 1.) Mikäli kuvaan, taulukkoon tai kuvioon viitataan virkkeessä, kirjoitetaan kuvio, taulukko tai kuva pienaakkosin, esimerkki 3: Kuvassa 4 on esitetty kyselyn tulokset.
 
TAULUKKO 1. Vastaajien ikäjakauma (n = 37)
 

Kuvat, taulukot ja kuviot eivät ole itsetarkoitus. Oikein käytettynä ne kertovat kuitenkin informaation tiivistetysti ja kuvaavasti. Kuvista, taulukoista ja kuvioista tulee tehdä tekstissä johtopäätöksiä ja selittää ne niin, etteivät päätelmät jää irrallisiksi asiasisällöstä. Mikäli kuvia, taulukoita tai kuvia on useampia, ne merkitään myös sisällykseen luettelona. 

Alla on esimerkki siitä, miten kuva liitetään opinnäytetyöhön (KUVA 1).
 
KUVA 1. Moottoripyöräilyä Suomen talvessa (Aho 2015, 15)

Kuville annetaan vaihtoehtoiset kuvatekstit eli ns. alt-tekstit. 
 

Jos koodin pituus on alle 15-20 riviä koodia,  niin se sijoitetaan tekstin sisään sisentäen. Jos sitä on enemmän, niin se lisätään liitteeksi. Kirjaisintyyli eli fontti vaihtuu koodiosuudessa courier new roman -fontiksi. Riviväli vaihtuu riviväliksi 1.

​Tässä esimerkissä käytetään tekstin sisällä koodia sekä esitetään koodi erillisenä listauksena. Huomaa myös, että koodilistaukset numeroidaan kuten kuvat. Kun C++ ohjelma käynnistetään, kutsutaan ensimmäisenä main()-funktiota. Main()-funktion ensimmäinen koodirivi, tässä tapauksessa int i = 0; on ensimmäinen suoritettava rivi ja vastaavasti ohjelman suoritus päättyy main()-funktiossa return 0; riville. Koodi on esitetty seuraavassa:


int main()

{

          int i = 0;

          cout << ”i:n arvo on:” << i << endl;

          return 0;

}

 

Koodi 1. main-methodi C++ -ohjelmassa.

 

Ylläesitetyn (Koodi 1.) esimerkin mukainen toteutus main()-funktiosta on pakollinen osa jokaista C++ -ohjelmaa.

 

 

 

Lyhenteillä tarkoitetaan yleisesti ammattikirjallisuudessa hyväksyttyjä kirjainlyhenteitä usein käytetyille ja pitkille käsitteille. Esimerkiksi käsitettä Integrated Services Digital Network vastaa lyhenne ISDN.

Kun käsite mainitaan ensimmäisen kerran tekstissä, se esitellään kirjoittamalla ensin käsite ja sen jälkeen sitä vastaava lyhenne suluissa, esimerkiksi Integrated Services Digital Network (ISDN). Sen jälkeen käsitteeseen voidaan viitata käyttäen pelkästään sen lyhennettä ilman sulkuja, esim. ISDN.
 

Alla on esimerkki siitä, miten matemaattinen kaava liitetään opinnäytetyöhön.

Tasasähkötekniikassa komponentin tai laajemman kytkennän virtaa johtavaa ominaisuutta kuvaava konduktanssi:
G = I / U
jossa I on komponentin läpi menevä virta ja U on komponentin yli vaikuttava jännite. Konduktanssin yksikkö on siemens (S).
 
Yhtälöt numeroidaan juoksevasti, ja yhtälön termit määritellään yhtälön jälkeisessä tekstissä.