Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Sopimusasiat ja lomakkeet

Opinnäytetöihin liittyvä lupaviidakko voi tuntua aluksi vaikeaselkoiselta. Tämä yhteenveto tarjoaa sinulle tietoa ja käytännöllisiä vinkkejä. Kaikkiin opinnäytetöihin ei onneksi tarvita kaikkia lupia ja niillä luvilla mitä tarvitaan, on oma tärkeä merkityksensä. Opinnäytetyön aihe, toteutustapa ja toimeksiantaja vaikuttavat siihen, mitä lupia tarvitset. Lähde rohkeasti selvittämään lupa-asioita ja pyri aluksi muodostamaan oma alustava käsitys siitä, mitä lupia opinnäytetyösi tarvitsee. Oman alasi asiantuntijatehtävissä tulet myös todennäköisesti tavalla tai toisella kohtaamaan tämänkaltaisia sopimuksia. Opinnäytetyö antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella tarvittavien sopimusten käyttöä. 

 

Sopimuksen nimi Milloin on laadittava Sopimuksen osapuolet / sopimuksen luonne Lisätietoa pakollisuuteen / tapauskohtaisuuteen sekä vinkkejä opiskelijalle  Lomakepohja ja taustamateriaalia 
Opinnäytetyösopimus Aina kun on toimeksiantaja.  Opinnäytetyön tekijä ja toimeksiantaja. 

Koskee opinnäytetyön tekemistä ja julkaisua Centria-ammattikorkeakoulun Opiskelijan / Opiskelijoiden toimesta yhteistyössä Toimeksiantajan kanssa. Sopimuksen tarkoitus on kuvata ja sopia Opinnäytetyön tekoon liittyvistä eri osapuolten rooleista, vastuista sekä ehdoista ja oikeuksista koskien opinnäytetyötä, sen tekemistä, ohjaamista ja julkaisua.  

Vinkki: tässä yhteydessä on hyvä keskustella käytännön asioista ja varmistaa, että osapuolilla on yhteinen ymmärrys projektin etenemisestä. Tässä yhteydessä hyvä selvittää, tarvitseeko sinun kysyä erillistä tutkimuslupaa tai tarvitaanko salassapitosopimusta.

Sopimukset: Opinnäytetyösopimus  (katso tästä luvusta)
Tutkimuslupa Tapauskohtaisesti Opinnäytetyön tekijä ja se organisaatio, johon opinnäytetyö kohdistuu. 

Tutkimuslupaa tarvitaan ja sitä haetaan yleensä silloin, kun halutaan organisaatiolta 

  • tietoja henkilörekistereistä,  

  • tietoja havainnoista,  

  • haastatteluja, tai  

  • arkistoaineistoa. 

Vinkki: Voit tiedustella organisaatiosta onko syytä hakea tutkimuslupa => miten heillä on ollut tapana toimia => keneen tulisi olla yhteydessä. Mikäli he vaativat tutkimuslupaa ota yhteys siihen tahoon organisaatiossa, joka luvista päättää. Elleivät he vaadi tutkimuslupaa, asia on sillä selvä.  

Tutkimuslupa - Centria

Opinnäytetyön eettiset ohjeet - Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusopas 2022

Aineistonhallintasuunnitelma Aina Opinnäytetyön tekijän omavalvontaa 

On osa eettistä ennakkoarviointia eli riskien tunnistamista, ennakointia ja hallintaa, jota jokaisen tutkijan tulee tehdä. Huomiota tulee kiinnittää mm. henkilötietojen käsittelyyn, tutkimusetiikkaan, tietoturvalliseen tallentamiseen ja jakamiseen, käyttöoikeuksista sopimiseen.  

Vinkki: Jos aineisto käsittelee arkaluonteista tietoa, suunnitelman sisältö on laajempi. Jos aineisto ei käsittele arkaluonteista tietoa, suunnitelma voi olla suppeampi. Kaikkiin lomakepohjan alakohtiin ei tarvitse vastata elleivät ne liity opinnäytetyöhösi. Tässä yhteydessä tehtyä pohdintaa voi hyödyntää opinnäytetyössäsi => tutkimuksen eettinen arviointi. 

Arenen (ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) sivuilta löytyy ohje ja word-dokumentti, jota voi käyttää aineistonhallintasuunnitelman pohjana. Aineistonhallintasuunnitelman voi tallentaa Wihiin. 

 

Salassapitosopimus Tapauskohtaisesti Opinnäytetyöntekijä ja se organisaatio, johon opinnäytetyö kohdistuu.  Vinkki: voit tiedustella organisaatiosta, jolle teet opinnäytetyötä, onko syytä tehdä salassapitosopimus => miten heillä on ollut tapana toimia ja keneen tulisi olla tarvittaessa yhteydessä.  Sopimukset: Salassapitosopimus (katso tästä luvusta)
Sopimus oikeuksien siirrosta Tapauskohtaisesti Opinnäytetyöntekijä ja se organisaatio, johon opinnäytetyö kohdistuu. 

Opinnäytetyön tekijällä on aina tekijänoikeus ns. isyysoikeus opinnäytetyöhönsä mutta hän voi halutessaan luovuttaa opinnäytetyöhön liittyviä muita oikeuksia muille.  

Vinkki: Käytännössä sen organisaation, jolle opinnäytetyötä teet, tulisi olla aloitteellinen, mikäli haluavat tiedustella sinulta oikeuksien siirtoa.   

Sopimukset: Sopimus oikeuksien siirrosta (katso tästä luvusta)
Tausta-aineiston luovutussopimus Tapauskohtaisesti Opinnäytetyöntekijä ja se organisaatio, johon opinnäytetyö kohdistuu. 

Opinnäytetyön tekijällä on aina tekijänoikeus ns. isyysoikeus opinnäytetyöhönsä mutta hän voi halutessaan luovuttaa opinnäytetyöhön liittyviä muita oikeuksia muille. 

Vinkki: Käytännössä sen organisaation, jolle opinnäytetyötä teet, tulisi olla aloitteellinen, mikäli haluavat tiedustella sinulta tausta-aineistoa.   

Sopimukset: Tausta-aineiston luovutussopimus (katso tästä luvusta)
Tutkimustiedote ja tutkimussuostumus  Tapauskohtaisesti Opinnäytetyöntekijä ja sen osallistujat. 

Tehtävä aina, kun opinnäytetyö edellyttää vuorovaikutusta muiden kanssa (esim. haastattelut, kyselyt, havainnoinnit jne.). Osallistujilta tarvitaan suostumus siitä, haluavatko osallistua tutkimukseen. Jotta voivat arvioida suostumustaan, osallistujien tulee saada riittävästi tietoa tutkimuksesta ja omista oikeuksistaan tutkittavana.    

Tutkittavan informointi: tarkempaa tietoa saat Centrian kirjoitusohjeista (myös lukuisista verkkolähteistä tai opinnäytetyönoppaista). 

Vinkki: Osallistujien informointi syytä tehdä kirjallisena (esim. sähköpostilla tai tulostetulla paperilla).  Kyselylomakkeessa lyhyt saate on osallistujan informointia. Mikäli informointi on suullista, sen tulee olla riittävän informatiivista. Käytännössä tutkijan käytävä samat asiat läpi suullisesti, varmistettava suostumus ja dokumentoitava, mitä asioita on tutkittavalle kertonut. 

Lomakkeet: Tutkimustiedote ja Tutkimussuostumus (katso tästä luvusta)

Tutkimuslupa, tutkittavien informointi ja suostumus - Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Eettiset periaatteet - Tenk 

Tietosuojaseloste  Tapauskohtaisesti

Opinnäytetyöntekijän tulee olla aloitteellinen. 

Rekisterinpitäjänä toimii Centria-ammattikorkeakoulu.

Jos opinnäytetyössä käsitellään henkilötietoja, on sen noudatettava annettua lakia ja ohjeita. Esimerkiksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja Tietosuojalaki 1050/2018 säätelevät henkilötietojen käsittelyä myös opinnäytetöissä.  Henkilötietoja käsitellessä opinnäytetyöntekijä katsotaan rekisterinpitäjäksi ja on siksi myös vastuussa toimistaan. 

Vinkki: Opinnäytetyössä tietosuojaselosteen pääasiallinen tehtävä on rajoittaa ja varmistaa henkilötietojen säilyttämistä eli varmistaa Tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteiden toteutuminen: Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan, kun on tarpeen ja tämä tulee tehdä tarvittavalla huolellisuudella. 

Opinnäytetyöntekijä sitoutuu noudattamaan lakia ja asetuksia henkilötietojen käsittelyssä. Opinnäytetyöntekijän tulee perehtyä Centrian ohjeisiin ja käyttää Centrian lomaketta. Hän laatii tietosuojaselosteen ja toimittaa sen rekisterinpitäjälle. Ohjausta saa opinnäytetyön ohjaajalta ja tietosuojavastaavalta tietosuojavastaava@centria.fi.  

Lomakkeet: Tietosuojaseloste (katso tästä luvusta)

Henkilötietojen käsittely - Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022