Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Sisäinen tiedote

Tiedote opinnäytetyöstä tiivistää työn tärkeimmät tulokset
 

Tiedote on yleistajuinen ja kiinnostava uutinen opinnäytetyöstä. Tiedotetta laatiessaan opiskelija pohtii opinnäytetyönsä merkitystä, tuo esiin omaa ammattitaitoaan ja pyrkii herättämään lukijansa mielenkiinnon.
 

Tiedotteen rakenne: tärkein ensin

Opinnäytetyötäsi koskevassa tiedotteessa on uutisen rakenne, jossa tärkein asia otetaan esille ensin. Vastaa tiedotteessa kysymyksiin:

  • Kuka teki? Mitä? Missä?
  • Mitkä olivat keskeiset tulokset?
  • Kenelle työ tehtiin?
  • Mikä oli työn tausta?
  • Mikä oli toteutustapa?
  • Miten työtä voi hyödyntää?
  • Mistä saa lisätietoja?


Otsikko

Ilmaise otsikossa tekstin pääasia lyhyesti ja ytimekkäästi. Opinnäytetyösi merkittävin tulos, löydös tai aikaansaannos kannattaa nostaa jo otsikkoon. Otsikko kertoo, mitä olet tehnyt ja saa lukijan kiinnostumaan.


Ingressi

Tiedotteesi tärkein ja painavin asia tiivistyy ingressissä otsikkoa täydentäen.  Ingressi eli kärki on muutaman virkkeen mittainen aloituskappale, joka houkuttelee lukemaan tekstin kokonaan. Opinnäytetyötä koskevassa tiedotteessa ingressi käsittelee yleensä työn tavoitetta, keskeisintä tulosta sekä työstä saatavaa hyötyä. Kun tiedotteesi vastaanottaja on lukenut ingressin, hän jo ymmärtää, mistä opinnäytetyössä on kyse.


Varsinainen teksti

Varsinainen teksti eli leipäteksti tuo esiin tarkemmin opinnäytetyössä selvitetyn tai kehitetyn asian yksityiskohtia ja taustoja. Tiedote ei ole tiivistelmä opinnäytetyöstä, eikä koko työtä ole tarpeen esitellä tekstissä.

Esitä tiiviisti opinnäytetyön merkittävimmät tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Kerro, mihin, keneen ja miten opinnäytetyösi tulos vaikuttaa tai mihin sitä käytetään? Mikä oli työn tavoite ja miten se saavutettiin? Miksi kyseinen aihe on merkittävä juuri nyt? Opinnäytetyön toteutustapa ja menetelmä kiinnostavat yleisöä vähemmän, ja niitä käsitellään yleensä tiedotteen lopussa.

Jäsennä tiedotetta tarvittaessa väliotsikoilla. Ne parantavat silmäiltävyyttä ja pitävät yllä lukijan kiinnostusta. Muista kappalejako.


Kieli

Tekstin on oltava selkeää, ymmärrettävää ja havainnollista asiatyyliä sekä normienmukaista suomen kieltä. Tekstin sävy on toteava ja uutismainen.  Käytä lyhyehköjä virkkeitä ja kappaleita, ja selitä vaikeat ammattitermit ja käsitteet.

Yksi asiakokonaisuus sisällytetään yhteen kappaleeseen. Tekstin laajuus on 3000 merkkiä (1–2 sivua välilyönteineen).


Lisätiedot

Lisää loppuun yhteystietosi, joiden perusteella opinnäytetyöstä saa haluttaessa lisätietoja. Merkitse ne seuraavasti:

Lisätietoja
Etunimi Sukunimi
Koulutusala
Sähköpostiosoite

 

Lähdekirjallisuutta
 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15. – 16. painos. Helsinki: Tammi.

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Helsinki: Edita.

Kotimaisten kielten keskus. Kielitoimiston ohjepankki. Saatavilla: https://kielitoimistonohjepankki.fi/.