Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

Tutkimussuostumus

Tutkimukseen osallistuminen (tutkimusvuorovaikutus) edellyttää aina tietoon perustuvaa eettistä suostumusta tutkittavalta.  Tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen on ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeinen eettinen periaate. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista (https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf). 

Tutkimusvuorovaikutus on mm. haastatteluita, kyselyitä, havainnointia jne.   Suostumuksen antaakseen tutkittavan tulee saada riittävästi tietoa tutkimuksesta ja omista oikeuksistaan tutkittavana. Tutkijan tulee kertoa vähintään seuraavat tiedot:

  • tutkimuksen tekijä(t) ja taustaorganisaatio
  • henkilötietojen käsittely tutkimuksessa (ks. henkilötietojen käsittely, johon lupa pyydetään erikseen)
  • mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa konkreettisesti

Tutkittavalla on aina seuraavat oikeudet, ja ne tulee käydä ilmi suostumusta annettaessa:

  • oikeus osallistua vapaaehtoisesti ja myös kieltäytyä osallistumasta
  • oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen väliaikaisesti tai toistaiseksi milloin tahansa ilman kielteisiä seurauksia
  • oikeus peruuttaa osallistumissuostumus
  • oikeus saada ymmärrettävä ja totuudenmukainen kuva tutkimuksen tavoitteista ja osallistumisesta mahdollisesti koituvista haitoista ja riskeistä
  • oikeus tietää olevansa tutkittavana erityisesti tilanteissa, joissa tutkija on tutkittavaan nähden myös jossain muussa kuin tutkijan roolissa (esimiehenä, opettajana, kollegana, sosiaalityöntekijänä jne.)

Tutkimusta koskeva tieto tulee antaa tutkittavan ymmärtämällä kielellä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa aina, kun se on mahdollista (ks. malli tutkimustiedotteesta). 

Osallistumissuostumus voidaan antaa kirjallisesti tai sähköisesti (ks. malli suostumuslomakkeesta). Opinnäytetyössä tulee dokumentoida, miten työssä on informoitu tutkimukseen osallistuvia ja miten heiltä on pyydetty suostumus osallistua tutkimukseen

Huomaa, että suostumus osallistua tutkimukseen ei ole suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tutkijan tulee henkilötietoja käsitellessään pyytää erillinen suostumus tutkittavilta heitä koskevien henkilötietojen käyttöön.